sitemapmapa stránok Nedeľa, 15. 12. 2019

Ekonomické oddelenie

Ing. Darina Škerlíková  - ekonómka mesta

Tel.: 051/ 77 62 300   fax: 051/ 77 62 480

e-mail: ekonom@velkysaris.sk

 

 • vykonáva komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania mesta - činnosti súvisiace so zostavením, plnením, kontrolou rozpočtu mesta, návrh úpravy rozpočtu
 • vypracováva vnútorné pravidlá a opatrenia v oblasti rozpočtovania a financovania  a zúčastňuje sa na tvorbe vnútorných noriem
 • vykonáva finančné vysporiadanie hospodárenia samosprávy mesta a zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom
 •  vyhotovuje a pripravuje podklady pre zostavovanie záverečného účtu mesta
 •  vypracováva daňové priznanie mesta
 • metodicky usmerňuje vedenie účtovníctva organizácií zriadených mestom,

preskúmava ročnú účtovnú uzávierku organizácií zriadených mestom

 • sleduje dodržiavanie účelovosti a dobu návratnosti poskytnutých dotácií, úverov, pôžičiek a prechodných finančných výpomocí
 • vykonáva predbežnú finančnú kontrolu
 • zabezpečuje prehľady, finančné analýzy a správy na úseku školstva
 • vyhotovuje štatistické výkazy mesta a škôl a školských zariadení

 

 

Mária Sáčeková – účtovníčka mestského úradu

 • vedie účtovnú agendu mestského úradu
 • vyhotovuje účtovné výkazy mesta

  

Jarmila Matisková – mzdová účtovníčka

 • vykonáva mzdovú agendu pracovníkov úradu, poslancov a členov komisií a pracovníkov v zmysle uzatvorených zmlúv s ÚPSVaR
 • evidencia a spracovanie došlých faktúr
 • pripravuje podklady pre účtovníctvo

Obsah webu

© 2019 Veľký Šariš