sitemapmapa stránok Nedeľa, 15. 12. 2019

Hlavný kontrolór

Ing. Slavomír Očipa

hlavný kontrolór mesta Veľký Šariš

tel.: 051/77 623 00

e-mail: kontrolor@velkysaris.sk

Pracovná doba: každý nepárny týždeň v mesiaci

  1. Hlavný kontrolór mesta Veľký Šariš je zamestnancom mesta Veľký Šariš, vykonáva kontrolu plnenia úloh mesta Veľký Šariš vyplývajúcich z platnej právnej úpravy. Za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu. Za plnenie a dodržiavanie pracovnoprávnych vzťahov zodpovedá primátorovi mesta.
  2. Hlavný kontrolór mesta vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle na orgánoch a útvaroch mesta Veľký Šariš. Pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa zákona č. 502 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. Výsledky kontroly predkladá priamo mestskému zastupiteľstvu.
  3. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha:

·         mestský úrad,

·         rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,

·         právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta, alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,

·         osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje primátor mesta v správnom konaní.

  1. Kontrolnou činnosťou sa rozumie:

·         kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

·         kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,

·         kontrola vybavovania sťažností v zmysle zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach a petícií v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zák. 242/1998 Z. z.,

·         kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta,

·         kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva,

·         kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,

·         kontrola dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov pred ich prijatím,

·         kontrola dodržania pravidiel na uzatváranie zmlúv v osobitných prípadoch podľa § 17a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,

·         vypracovanie odborného stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve.

  1. Hlavný kontrolór pracuje na základe plánu kontrolnej činnosti, ktorého návrh predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov a ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým. Hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo. Správu o kontrolnej činnosti predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku a správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom mestského zastupiteľstva alebo primátorovi mesta.
  2. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.
  3. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným. Môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestom. Hlavný kontrolór mesta Veľký Šariš je členom komisie finančnej a majetkovej pri MsZ vo Veľkom Šariši.

 

Dokumenty:

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Veľký Šariš na 2. polrok 2012 viac tu

Tu Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Veľký Šariš na 2. polrok 2011

Tu Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Veľký Šariš na 1. polrok 2011

Tu Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Veľký Šariš na 2. polrok 2010

Tu Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Veľký Šariš na 1. polrok 2010

Tu Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Veľký Šariš na 2. polrok 2009

Tu Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Veľký Šariš na 1. polrok 2009

Tu Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Veľký Šariš na 2. polrok 2008

Obsah webu

© 2019 Veľký Šariš