sitemapmapa stránok Nedeľa, 15. 12. 2019

Kancelária primátora a prednostu

Tel.: 051/776 23 00, fax 051/776 24 80

e-mail:  primator@velkysaris.sk

          prednosta@velkysaris.sk

 

 

 

 • organizuje a zabezpečuje prípravu materiálov na rokovanie primátora, prednostu MsÚ a hlavného kontrolóra,
 • vykonáva úlohy vyplývajúce z písomného a osobného styku s primátorom mesta, prednostom a hlavným kontrolórom,
 • organizuje a zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo spoločenského styku samosprávy a primátora,
 • vyhotovuje záznamy a zápisnice,
 • zhromažďuje a expeduje všetky materiály a podklady na rokovania orgánov mesta,
 • vykonáva agendu v styku s poslancami a komisiami mestského zastupiteľstva vo Veľkom Šariši,
 • zabezpečuje spojovú, spisovú, skartačnú, archivačnú a technickú službu vrátane prijímania a expedície zásielok,
 • zabezpečuje činnosti súvisiace s informovanosťou verejnosti,
 • zabezpečuje činnosti súvisiace so stykom so zahraničnými partnermi,
 • metodicky zabezpečuje archivačné služby na mestskom úrade,
 • podateľňa,
 • poskytuje informácie o MsÚ 

 

 

 

Obsah webu

© 2019 Veľký Šariš