sitemapmapa stránok Štvrtok, 12. 12. 2019

Matričný úrad

Iveta Perecárová – matrikárka

 

Tel.: 051/ 77 62 300,  Fax: 051/ 77 62 480

 

Náplň práce:

·         riadi a zodpovedá za vedenie matriky

·         vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí

·         vedie index zápisov do matričných kníh

·         vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi

·         zapisuje do matriky po písomnom súhlase krajského úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín

·         vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine

·         vydáva iné potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike

·         vyhotovuje osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine

·         plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami, pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred orgánom štátu

·         pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

·         povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo náboženskej spoločnosti

·         povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo na ktoromkoľvek inom mieste

·         povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek okresným úradom, ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo

·         posudzuje žiadosť na odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov potrebných na uzavretie manželstva

·         prijíma oznámenie manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie

·         podáva oznámenie na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo súhlasným vyhlásením oboch rodičov

·         podáva na súd návrh na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli na mene alebo v priezvisku

·         vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv

·         pripravuje podklady na zápis matričných udalostí nastaných v cudzine do osobitnej matriky

·         plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a nastaných zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov

·         prijíma spoločné vyhlásenie rodičov o dohode voľby štátneho občianstva pre svoje dieťa podľa medzištátnych zmlúv

·         pripravuje odovzdanie zbierky listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok

·         vykonáva práce vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

·         vykonáva osvedčovanie listov a podpisov na listinách

·         vedie evidenciu osvedčení listín a podpisov na listinách v osvedčovacích knihách

·         prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu už narodenému

·         prijíma žiadosť o zmene mena a o zmene priezviska

·         vydáva rozhodnutie o povolení uzavrieť manželstvo zástupcom

·         zabezpečuje pohrebné služby  (štátny pohreb a nájomné zmluvy na hrobové miesto)

·         zabezpečuje civilné obrady a slávnostné prijatia občanov  na pôde MsÚ Veľký Šariš

 

 

Úradné hodiny:

Po:    7.30 – 11.30    12.00 – 15.30

Ut:     7.30 – 11.30    12.00 – 15.00

St.:    7.30 – 11.30    12.00 – 16.30

Št.:    7.30 – 11.30    12.00 – 15.30

Pi.:    7.30 – 11.30    12.00 – 15.00

 

 

Čo môžete vybaviť na Matričnom úrade 

vo Veľkom Šariši?

          sobášny list

          úmrtný list

          žiadosť o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky

          žiadosť o vydanie dokladu na použitie v cudzine

          oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva

          plná moc

          čestné vyhlásenie

          žiadosť o uzavretie manželstva

          osvedčovanie podpisov a fotokópii listín

          uzavretie zmluvy na hrobové miesto

 

A k o   p o s t u p o v a ť    p r i    ú m r t í    p r í b u z n é h o?

- pri úmrtí  príbuzného je potrebné priniesť na matričný úrad, kde sa  matričná udalosť stala

-           list o prehliadke mŕtveho  (4x) 

-      občiansky preukaz zosnulého

A k o   p o s t u p o v a ť    p r i    n á r o d e n í   d i e ť a ť a ?

-          občiansky  preukaz oboch rodičov

-          sobášny list

A k o   p o s t u p o v a ť    p r i   s o b á š i    o b č a n o v   SR?

-           na matričnom úrade vyzdvihnúť  žiadosť o uzavretie manželstvá

-           vyplnenú žiadosť o uzavretie manželstvá priniesť najmenej

       dva týždne  vopred

-          občianske preukazy oboch snúbencov spolu s rodnými listami

-          ak ide o ďalšie  manželstvo je potrebné predložiť   

-          v prípade ak je snúbenec  rozvedený , -á   -   právoplatný rozsudok o rozvode,

-           v prípade ak je snúbenec  vdovec resp. vdova  -je potrebné predložiť Úmrtný list  manžela  resp. manželky  z predchádzajúceho manželstva

A k o   p o s t u p o v a ť    p r i   s o b á š i    o b č a n a    SR   s   c u d z i n c o m ?

-          žiadosť o uzavretie manželstva

-          rodný list,

-          doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva

-          doklad o štátnom občianstve

-          doklad o pobyte

-          potvrdenie o osobnom stave

-          doklad , ktorým možno preukázať totožnosť

-          právoplatný  rozsudok o rozvode

-          úmrtný list  manžela, -ky, ak ide o vdovca resp. vdovu

Všetky doklady vydané v cudzine musia byť preložené súdnym tlmočníkom do slovenčiny a v prípade   potreby aj legalizované – osvedčovacou pečiatkou - Apostillou ,

o       ak  ide  o štáty, ktoré pristúpili na Dohovor

o       ak ide o štát , ktorý nie je členom tohto dohovoru  , potom je  potrebná superlegalizáciu ( doklad overí  Ministerstvo zahraničných vecí štátu, ktorý doklad vydal a následne zastupiteľský úrad SR v danom štáte)

o       ak  žiadateľ o uzavretie manželstva neovláda slovensky jazyk,  tak  právoplatnosť obradu potvrdí podpisom aj pečiatkou  prizvaný tlmočník, ktorého prítomnosť je na tomto obrade nutná

 

 

 

                                           

 

 

 

Obsah webu

© 2019 Veľký Šariš