sitemapmapa stránok Utorok, 07. 04. 2020

Národný projekt: Terénna sociálna práca v obciach

 

 

 

Mesto Veľký Šariš od  1. júla 2012 začalo s realizáciou projektu „Národný projekt : Terénna sociálna práca v obciach  pre svojich znevýhodnených obyvateľov. Hlavným cieľom projektu je riešenie sociálnej a životnej situácie jednotlivca, rodiny a komunity prostredníctvom výkonu sociálnej práce v komunite hlavne však cez aktivity terénnej sociálnej práce. Základnou projektovou aktivitou je poskytnúť komunitnú sociálnu prácu pre cieľové skupiny, reprezentované najmä však príslušníkmi miestnej rómskej komunity. Projekt sa uskutočňuje vďaka nenávratnému finančnému príspevku z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

SORO: Fond sociálneho rozvoja. www.esf.gov.sk,www.fsr.gov.sk

Popis práce TSP:

-          Samostatne vyhľadáva, diagnostikuje a nachádza riešenia pre jednotlivcov a rodiny odkázané na pomoc v sociálnej oblasti , pre osoby so zdravotným postihnutím, nevládnych starších ľudí a ich opatrovateľov v rodine. 

-          Poskytuje základné informácie (sociálne poradenstvo) v krízových situáciách a zabezpečuje

 

potrebné sociálne služby.  Po dohode s klientom navrhuje formu sociálnej intervencie a plán ďalších krokov riešenia jeho sociálneho problému.

-          Poskytuje individuálne a skupinové konzultácie.

-          V prípade potreby sprevádza klienta do jednotlivých inštitúcií, koná v záujme klienta.

-          Spolupracuje a sprostredkováva informácie medzi klientmi a inštitúciami v lokalite (Obecný úrad, starosta, ZŠ, ŠZŠ, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotné zariadenia a ďalšie štátne, verejné, súkromné a mimovládne inštitúcie).

-          Samostatne vedie spisovú dokumentáciu  klientov, pracovný výkaz, terénny denník.

-          Mapuje lokalitu – zbiera demografické údaje, analyzuje potreby lokality a určuje ciele svojej práce v dlhodobejšom horizonte.

-          Svoje aktivity koordinuje s vedením samosprávy v obci a s ostatnými zainteresovanými verejnými a neziskovými inštitúciami.

 

Popis práce ATSP:

-          Asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností.

-          Podľa pokynov TSP vykonáva odborne nenáročné úkony:

o       pomáha klientom pri vyplňovaní tlačív,

o       sprevádza  klienta do jednotlivých inštitúcií,

o       pripravuje stretnutia s rodinami klientov,

o       sprostredkúva kultúrny kontext vylúčenej komunity,

o       pomáha klientom tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka...) v komunikácii s TSP a inými inštitúciami.

Obsah webu

© 2020 Veľký Šariš