sitemapmapa stránok Nedeľa, 15. 12. 2019

Oddelenie podnikateľskej činnosti

Podnikateľská činnosť mesta

Peter Máthé -  vedúci oddelenia

Ing. Lucia Semančíková – ekonómka

Tel.: 051/ 77 62 300,  Fax: 051/ 77 62 480

Popis pracovných činností:

Komplexné zabezpečenie účtovníckych agend podnikateľskej činnosti mesta a zodpovedá najmä za:

-          vedenie podvojného účtovníctva podnikateľskej činnosti mesta – príprava prvotných dokladov, zúčtovanie účtovných dokladov v sústave podvojného účtovníctva podnikateľskej činnosti mesta, účtovného obdobia, súvahy, výkazu ziskov a strát a hlavnej knihy

-          vedenie pokladničnej agendy podnikateľskej činnosti mesta

-          vedenie bankovej agendy – jednotlivých bankových bežných účtov, spracovanie bankových výpisov a príprava k zaúčtovaniu

-          evidenciu došlých a odoslaných faktúr – príprava k zaúčtovaniu a ich zaúčtovanie

-          vykonávanie štvrťročných a ročných štatistických výkazov

-          vykonáva ďalšie činnosti súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov nadriadeného – vedúceho, primátora mesta a prednostu MsÚ.

 

Ing. Marek Žilka – lesník

 

Tel.: 051/ 77 63 311, Mobil: 0918 693 695 

·         zabezpečuje komplexnú správu mestských lesov

·         vykonáva prípravu podkladov pre agendu prenesenej štátnej správy na úseku ochrany prírody v zmysle § 2 písm. f) zákona NR SR č. 416/2002 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky pre primátora mesta a starostov obcí združených v spoločnom obecnom úrade

·         člen lesnej a poľovnej stráže

 

 

 

 

 

 

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2012    tu

 


 

Obsah webu

© 2019 Veľký Šariš