sitemapmapa stránok Pondelok, 21. 10. 2019

Právne oddelenie

Mgr. Viliam Kall

 

Úradné hodiny:
pondelok  7.30 - 15.30

utorok      7.30 - 15.00

streda      7.30 - 16.30

štvrtok      7.30 - 15.30

piatok       7.30 - 15.00 


Tel.: 051/ 77 62 300, Fax: 051/ 77 62 480


e-mail: pravne@velkysaris.sk

 

Náplň práce:
- tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni mesta,
- zastupovanie zamestnávateľa v právnych sporoch,
- vykonávanie odbornej práce na úseku spravovania nehnuteľností,
- vymáhanie nedoplatkov na daniach z nehnuteľností práv. i fyz. osôb a všetkých miestnych daní a poplatkov - konkurzné konania - prihlášky, návrhy na výkon exekúcie, zriadzovanie a uplatňovanie záložných práv na hnuteľné, nehnuteľné veci a pohľadávky daňových subjektov,
- daň za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje - vyrubenie, výzvy, vymáhanie,
- poplatky za znečisťovanie ovzdušia - evidencia poplatníkov, vyrubenie, výzvy, vymáhanie,
- odpadové hospodárstvo - poplatky za komunálny odpad právnických a fyzických osôb - podnikateľov - evidencia, výzvy, platobné výmery, vymáhanie v rámci ex. konania, vymáhanie poplatkov za KO fyzických a právnických osôb,
- zabezpečovanie personálnej práce - pracovné zmluvy, ukončenie pracovného pomeru, výpovede, upozornenia na porušovanie prac. disciplíny, dohody o vykonaní práce, rozhodnutia o plate, pracovné náplne, výberové konania, evidencia a korešpondencia žiadateľov o prijatie do pracovného pomeru,
- evidencia právnických a fyzických osôb - podnikateľov a registrácia samostatne hospodáriacich roľníkov, vybavovanie IČO na ŠÚ,
- povoľovanie prevádzok - evidencia, súhlasné stanoviská, povoľovanie času predaja prevádzok - predajný a prevádzkový čas, prechodné uzatvorenia prevádzky, povoľovanie ordinačných hodín neštátnych zdravotníckych zariadení,
- správa majetku - spracovávanie všetkých typov zmlúv - kúpne, o dielo, nájomné, darovacie, o výpožičke, o budúcej zmluve, zámenné, o združení, majetkoprávne vysporiadania,
- styk s katastrálnym úradom - návrhy na vklad, na zápisy,
· výherné hracie automaty - povolenia, zmeny,
· notárske osvedčenia - vyjadrenia mesta,
· voľby, referendá, /sčítanie ľudu/ - príprava, evidencia podkladov, archivácia, hlásenia,
· štatistické výkazy - voľby, sam. hosp. roľníci, regionálna štatistika,
· riešenie priestupkov a ukladanie pokút - ukladané mestom právnickým osobám a fyzickým osobám - uloženie aj vymáhanie,
· poskytovanie súčinnosti - mestskej polícii, exekútorom, notárom, súdom - vyjadrenia na dožiadania,
· agenda v oblasti zriadenia nadácie, mestského múzea a galérie,

· príspevkové organizácie a iné organizácie zriadené mestom - zriaďovacie listiny, dodatky, atď.

Obsah webu

© 2019 Veľký Šariš