sitemapmapa stránok Utorok, 07. 04. 2020

Prednosta

Mgr. Mária Gáborová


Tel.: 051/77 62 300, fax: 051/77 62 480, e-mail: prednosta@velkysaris.sk

 

 • Prednosta MsÚ je zamestnancom mesta, ktorého do funkcie vymenúva primátor mesta.
 • Prednosta zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta.
 • Prednosta MsÚ plní najmä nasledovné úlohy :
  • vedie MsÚ a jeho prácu organizuje
  • navrhuje zmeny štruktúry MsÚ
  • zúčastňuje sa zasadnutí MsZ s hlasom poradným
  • navrhuje riešenia všetkých pracovnoprávnych záležitosti zamestnancov MsÚ
  • zabezpečuje materiálno-technické vybavenie MsÚ a stará sa o jeho údržbu
  • zastupuje MsÚ navonok
  • v záujme koordinácie a zabezpečovania úloh MsÚ zvoláva porady
  • podľa potreby vydáva pokyny a príkazy na zabezpečenie činnosti a úloh MsÚ
  • sleduje výkon prenesenej štátnej správy a samosprávy najmä z hľadiska dodržiavania zákonnosti a podľa potreby navrhuje opatrenia na zlepšenie ich výkonu
  • organizuje, riadi a vykonáva v súčinnosti s primátorom mesta základnú prácu na úseku civilnej ochrany v čase nebezpečenstva, živelných pohrôm a havárií, prípadne iného ohrozenia
  • spolu s primátorom mesta podpisuje zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
  • zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov úradu
  • zabezpečuje prípravu materiálov predkladaných do MsZ
  • plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo a primátor mesta, ktoré sú primerané jeho pracovnému zaradeniu a právomoci.

Obsah webu

© 2020 Veľký Šariš