sitemapmapa stránok Piatok, 03. 04. 2020

Slobodný prístup k informáciám

Postup pri sprístupňovaní informácií v zmysle ZÁKONA č. 211/2000 z.z.

 

Každá právnická a fyzická osoba môže požiadať o sprístupnenie informácie v súlade so zákonom č. 211/200 Z z. o slobodnom prístupe k informáciám voči mestu ako povinnej osobe na základe žiadosti podanej ústne, písomne (osobne do podateľne MsÚ alebo poštou), faxom, elektronickou poštou, iným technicky vykonateľným spôsobom.

 

Žiadosť o sprístupneniei informácií je možné podať osobne alebo písomne v stránkové dni mestského úradu.

Pre podanie žiadosti písomne:
Mestský úrad vo Veľkom Šariši
Námestie sv. Jakuba č. 1
082 21 Veľký Šariš

Pre podanie žiadosti faxom:
051/77 62 450


Pre podanie žiadosti elektronickou poštou:
primator@velkysaris.sk

Mesto Veľký Šariš ako povinná osoba obmedzí prístup k informáciám z dôvodov uvedených v § 8 až 12 zákona č. 211/2000 Z. z.:
1. štátne tajomstvo (zák. č. 100/1996 Z. z. - § 2)
2. služobné tajomstvo (zák. č. 100/1996 Z. z. - § 3)
3. daňové tajomstvo (zák. č. 511/1992 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov - § 23)
4. obchodné tajomstvo (obchodný zákonník)
5. ďalšie obmedzenia uvedené v § 11 zák. č. 211/2000 Z. z.


Podateľňa mestského úradu je tiež miestom na podanie ostatných žiadosti, podnetov, návrhov a oznámení. Sťažnosti, podnety a petície adresované hlavnému kontrolórovi je možné podať buď poštou alebo prostredníctvom podateľne mestského úradu.

 

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám tu

 

Smernica primátora mesta Veľký Šariš o sprístupňovaní informácií tu

 

Sadzobník poplatok vyberaných mestom viac tu

 

Sadzobník poplatkov za sprístupňovanie informácií:

vyhotovenie 1ks kópie formát A4..............0,10 €

poštovné.................................... podĺa platného cenníka Slovenskej pošty a.s.

balné......................................... podĺa platného cenníka Slovenskej pošty a.s.

vyhotovenie videozáznamu zo zasadnutia MsZ Vo Veĺkom Šariši....1 ks CD/DVD....10€

 

Obsah webu

© 2020 Veľký Šariš