sitemapmapa stránok Štvrtok, 12. 12. 2019

Tlačivá podaní (vzory na stiahnutie)

Komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Ohlásenie *vzniku, *zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - FO tu

Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v katastri mesta - PO tu 

Oznámenie o prevzatí plnenia povinností poplatníka - platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tu

 

Daň za psa

Oznámenie *vzniku, *zániku daňovej povinnosti k dani za psa tu

 

Daň za ubytovanie

Oznámenie *vzniku, *zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie tu

 

Znečistovanie ovzdušia - prevádzkovateĺ malého zdroja znečisťovania

Oznámenie údajov k znečisťovaniu ovzdušia tu

 

Správa mestského majetku

Žiadosť o pridelenie mestského bytu - tlačivo a dotazník tu

 

Zriadenie prevádzky

žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zriadeniu prevádzky tu

 

Výkon funkcií verejných funkcionárov

oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov tu

 

Evidencia samostatne hospodáriaceho roľníka

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka tu

 

Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta

Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta tu

Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta tu

 

Určenie súpisného a orientačného čísla

Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla tu

 

Stavebný úrad

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením tu

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie tu

Žiadosť o stavebné povolenie tu

Žiadosť o povolenie informačného reklamného a propagačného zariadenia tu

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby tu

Ohlásenie drobnej stavby tu

Návrh na vydanie územného rozhodnutia tu

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia tu

 

Podujatie

Žiadosť o povolenie zorganizovať podujatie v areáli: Šarišský hrad viac tu

 

xx Sadzobník poplatok vyberaných mestom viac tu

 

Obsah webu

© 2019 Veľký Šariš