sitemapmapa stránok Nedeľa, 15. 12. 2019

Všeobecne záväzné nariadenia

 

2012

VZN č. 9 / 2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 1/2011 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Veľký Šariš v znení VZN č. 9/2011 viac tu

 

VZN č. 8/2012 požiarny poriadok Mesta Veľký Šariš viac tu

 

 

VZN č. 7/2012, ktorým sa mení a dopľňa VZN č. 1/2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta v znení VZN č. 8/2007 viac tu

 

VZN č. 6 / 2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2009 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva v meste Veľký Šariš viac tu (uverejnené dňa 14.05.2012)

 

VZN č. 5 / 2012 PREVÁDZKOVÝ A NÁVŠTEVNÝ PORIADOK ŠARIŠSKÉHO HRADUviac tu (zverejnené dňa 11.05.2012)

Žiadosť o povolenie zorganizovať podujatie v areáli: Šarišský hrad viac tu

 

VZN č. 4 / 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 1/2003 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobu platenia úhrady za opatrovateľskú službu v znení jeho dodatkov. (uverejnené dňa 30.03.2012) účinné od 01.05.2012  tu

 

VZN č. 3 / 2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 21/1999 o určení názvov ulíc v Meste Veľký Šariš a miestnej časti Kanaš. (uverejnené dňa 30.03.2012) účinné od 14.04.2012  tu

 

VZN č. 2 / 2012, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 4/2011 o organizácii miestneho referenda v meste Veľký  (uverejnené dňa 30.03.2012) účinné od 14.04.2012  tu

 

VZN č. 1 / 2012 o kronike mesta (uverejnené dňa 30.03.2012) účinné od 14.04.2012  tu

 

 

2011

 

 • VZN č. 10 / 2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011 o správe a prevádzkovaní pohrebísk v Meste Veľký Šariš. (uverejnené dňa 16.12.2011) účinné od 1.1.2012  tu
 • VZN č. 9 / 2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2011 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Veľký Šariš. (uverejnené dňa 16.12.2011) účinné od 1.1.2012  tu 
 • VZN č. 8 / 2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2010 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Veľký Šariš. (uverejnené dňa 16.12.2011) účinné od 1.1.2012  tu 
 • VZN č. 7 / 2011 o používaní symbolov Mesta Veľký Šariš (uverejnené dňa 27.12.2011) účinné od 12.1.2012  tu
 • VZN č.6/2011 - 2.s.tif tu 3.s.tif tu 4.s.tif tu 5.s.tif tu 6.s.tif tu 7.s.tif tu 8.s.tif tu 9.s.tif tu 10.s.tif tu 11.s.tif tu 12.s.tif tu 13.s.tif tu 14.s.tif tu 15.s.tif tu 16.s.tif tu 17.s.tif tu 18.s.tif tu 19.s.tif tu 20.s.tif tu
 • VZN č.6/2011 o správe a prevádzkovaní pohrebísk mesta V.Š. tu
 • VZN č. 5/2011 o chove včiel na území mesta Veľký Šariš tu
 • VZN č. 4/2011 o organizácii miestneho referenda v meste Veľký Šariš tu
 • VZN č. 3/2011 o určení zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Veľký Šariš tu
 • VZN č. 2/2011 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Šariš tu
 • VZN č. 1/2011 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Šariš tu

2010

 • VZN č. 5/2010 o záväznej časti Územného plánu mesta Veľký Šariš tu
 • VZN č. 4/2010 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Veľký Šariš tu
 • VZN mesta Veľký Šariš č. 3/2010 o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností a petícií v podmienkach mesta Veľký Šariš tu
 • VZN č. 1/2010 o spôsobe realizácie občianskych obradov a slávností v meste Veľký Šariš tu

2009

 • VZN č. 7/2009 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva v meste Veľký Šariš tu
 • VZN č. 6/2009 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Veľký Šariš tu
 • VZN č. 5/2009 o podmienkach prideľovania bytov a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov mesta postavených s podporou štátu tu
 • VZN č. 4/2009 o trvalo udržateľnom nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi tu

2008

 • VZN č. 8/2008 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Veľký Šariš tu

2007

 • VZN č. 2/2007 tu

2006

 • VZN č. 3/2006 tu
 • VZN č. 1/2006 tu

2005

 • VZN č. 3/2005 tu

2004

 • VZN č. 4/2004 tu
 • VZN č. 1/2004 tu

2003

 • VZN č. 3/2003 tu
 • VZN č. 2/2003 tu
 • VZN č. 1/2003 tu

poznámka: Od tohto roku sa začali číslovať VZN vždy od 1 od začiatku príslušného kalendárneho roku

2002

 • VZN č. 29/2002 tu

1999

 • VZN č. 24/1999 tu
 • VZN č. 21/1999 tu

1998

 • VZN č. 20/1998 tu
 • VZN č. 18/1998 tu

1995

 • VZN č. 13/1995 tu
 • VZN č. 12/1995 tu
 • VZN č. 11/1995 tu
 • VZN č. 8/1995 tu

Obsah webu

© 2019 Veľký Šariš